Interview with et Simon Senn over 'dSimon'

'Black Mirror' in real life